V? TR D? N SUNNEVA ISLAND ?NG ND? n bi?t th? do CT Sun Group nng cao xy d?ng t?i ?o ?ng N, khu Nam Ha Xun thu?c Qu?n Ng Hnh S?n thnh ph? N?ng. V?i n?m t?i ??c nh?n ?nh l ?c tn hi?m c, i?m ring bi?t c?a d? n ny nh? sau:K?t n?i thu?n ti?n ?n moi ?a i?m trong thnh ph? N?ng.Phong th?y ti l?c v??ng pht nh? 4 m?t gip sng.C?nh quan thin nhin nn th? tr? tnh, mi tr??ng s?ng xanh thong ng tuy?t v?i cho m?i gia nh an c? l?p nghi?p l?n an h??ng tu?i gi.vi-tri-Sunneva-IslandV? tr d? n bi?t th? Sunneva Island trn b?n ? khu v?cTHI?T K? BI?T TH? SUNNEVA ISLAND N?NG D? n Sunneva Island ??c chia lm 3 phn khu, m?i phn khu l m?t tng mu ch? ?o. D??i y l thi?t k? bi?t th?:TI?N CH N?I ? NGO?I KHU D? N SUNNEVA ISLAND N?NG Ti?n ch n?i khuV?i ?nh h??ng m? r?ng thnh m?t khu dn c? sinh thi cao c?p ?ng ?u khu v?c, Sun Group trang b? h? t?ng ti?n ch h?p d?n ph?c v? nh?ng ch? nh danh gi c?a kho?ng th?i gian t?i nh?:B?n du thuy?n 5 saoKhu b? b?iKhu gi?i tr cho tr? nh?, cng vin d?o b?.Khu mua s?m th?i trang v ?m th?c, https://sungroupvn.com.vn/sunneva-island/


ȥå     ñ측   إ   ǽRSS
Last-modified: Mon, 30 May 2022 13:33:11 JST (752d)